ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ Urine specific gravity - หาหมอ.com

By haamor.com
12/01/2017 1

ค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Urine specific gravity) คือ ค่าความหนาแน่นของปัสสาวะเมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำในอัตราส่วนปริมาณที่เท่ากัน โดยค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะปกติจะอยู่ในช่วง 1.001 - 1.030 ซึ่งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ำที่ดื่ม ถ้าดื่มน้ำมากค่าก็จะต่ำลง ถ้าขาดน้ำหรือดื่มน้ำน้อยค่านี้ก็จะสูงขึ้น

อ่านต่อ

3