น้ำสุก น้ำต้มสุก Boiled water - หาหมอ.com

By haamor.com
12/01/2017 1

น้ำสุก ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง น้ำที่ต้มแล้ว

อ่านต่อ

3