ครม. ปรับลดภาษีบุคคลธรรมดา "รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 26,000 บาท" ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

By thailocalmeet.com
20/04/2016 5

เป็นแหล่งหา งานราชการ สอบท้องถิ่น เป็นบ้านแบ่งปัน แนวข้อสอบภาค ก ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น และเป็นที่รอดาวน์โหลดกฎหมายท้องถิ่น

อ่านต่อ

งานราชการ สอบ กพ สอบท้องถิ่น ข้อสอบภาค ข้อสอบภาค ข้อสอบ กพ ข้อสอบท้องถิ่น สอบบรรจุครู สอบข้าราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ซักซ้อมวิธีการตั้งงบ ประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มติ กลาง ก.ท. ก.อบต. ก.อบจ.
3