แก่นพุทธศาสน์ พระพุทธทาสภิกขุ

By thaisarn.net
29/11/2018 335

สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมา อยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆ ที่มีกล่าวอยู่ว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”

http://www.buddhadasa.org/theheartofbuddhism/Heartwood_of_the_Bodhi_Tree_Buddhadasa_SS.pdf

บทความที่น่าสนใจ